Servei de recollida de residus domiciliaris

El servei inclou la recollida de les fraccions següents:

 • Rebuig o escombraria
 • Paper i cartró
 • Envasos de vidre
 • Envasos lleugers
 • El servei inclou la neteja de contenidors públics

Servei de recollida de residus per a productors singulars

El servei inclou la recollida de les fraccions següents:

 • Rebuig
 • Paper-cartró
 • Envasos de vidre
 • Envasos lleugers

Servei de recollida d’objectes voluminosos i restes vegetals

Aquest tipus de residus poden gestionar-se directament a través de la Xarxa Insular de Punts Nets (Deixalleries) 

El servei es realitza previ avís dels usuaris al telèfon 971 318 485 o a l’adreça electrònica herbusa@herbusa.es

Servei de neteja viària manual i mecanitzada

El servei inclou la neteja manual, neteja mecanitzada i neteja amb aigua a pressió. A més, consta de serveis especials de:

 • Neteges especials en festes, concerts, festius, etc.
 • Brigada per a neteja de xiclets i pintades
 • Brigada per a desbrossament d’herbes

Servei de neteja del litoral i gestió de posidònia

El servei inclou:

 • Neteja manual de platges
 • Neteja mecanitzada de platges
 • Gestió de posidònia
 • Neteja de punts nets de platges

Serveis comuns

 • Equip tècnic
 • Encarregats i capatassos
 • Oficines i instal·lacions
 • Campanyes d’educació ambiental
 • Campanya inicial del servei
 • Campanyes ambientals anuals
 • El nostre servei de gestió d’incidències: Línia Verda Sant Josep

Altres serveis

Xarxa insular de punts nets (Deixalleries)

Què és un centre de recollida?

Un punt net és una instal·lació de recepció i transferència de residus, que dóna servei als habitants d’una zona i té com a objectius:

 • Afavorir la reutilització, reciclatge i valorització dels residus.
 • Facilitar la gestió de residus per als quals no hi hagi una gestió ben definida.
 • Donar sortida a aquells residus per als quals l’usuari no té clar què pot fer.
 • Educar i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de gestionar correctament els residus.

Es tracta d’instal·lacions vigilades i tancades amb contenidors diversos per poder dipositar residus de manera selectiva i amb un magatzem per dipositar aquells residus domèstics catalogats com a perillosos (fluorescents, pintures, dissolvents, olis minerals, bateries, etc.).

Qui pot utilitzar els punts nets?

Qualsevol resident, visitant o empresa pot ser usuari dels punts nets, sempre i quan es respectin les normes d’ús d’aquests i sempre que el material a dipositar sigui admissible i no superi la capacitat de les instal·lacions.

Què es fa amb els materials recollits?

No obstant això, gràcies al funcionament d’aquests punts nets, tots aquests materials recollits han rebut el millor tractament ambiental possible:

 • Sempre que ha estat possible, s’ha optat per la reutilització dels materials recollits, com pot ser el cas del mobiliari o dels aparells elèctrics.
 • Quan això no ha estat possible, s’ha de procedir a afavorir el reciclatge i valorització dels residus com, per exemple, la ferralla, l’oli vegetal, les restes de poda, el paper-cartró, el vidre, els envasos, etc., que s’utilitzen per obtenir noves matèries primeres.
 • Finalment, i com a darrera opció (quan la reutilització i el reciclatge no són possibles), aquells residus no aprofitables es porten a l’abocador de Ca Na Putxa per a la seva eliminació controlada.
 • Si es possible, els residus perillosos s’envien a plantes per a la seva descontaminació i aprofitament dels materials.

Per a més informació, podeu consultar la web www.deixallerieseivissa.com

Recollida d’oli de cuina domèstic

Com funciona la recollida d’oli de cuina domèstic?

 • Dipositar l’oli de cuina usat en una ampolla usada
 • Tapar l’ampolla i portar-la al contenidor d’oli de cuina
 • Dipositar l’ampolla plena i tapada dins del contenidor de recollida d’oli
 • Tornar a començar pel punt 1 amb una nova ampolla

Quin oli es pot recollir?

 • Oli de fregir
 • Oli de conserves
 • Altres olis vegetals
 • ATENCIÓ: no dipositar olis de motor!

On es recull l’oli usat?

Es poden dipositar als contenidors per oli ubicats a la via pública o bé a les Deixalleries.

Sabies què?

 • 1 litre d’oli pot contaminar més de 3.000 litres d’aigua
 • Ocasiona problemes a les canonades i al clavegueram
 • Provoca un mal funcionament de les depuradores d’aigües residuals

Avantatges de la recollida selectiva de l’oli de cuina

 • Evitar la producció d’un residu
 • Aprofitar un producte que és valoritzable
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de combustibles, aliments per a animals, sabons o productes industrials.

Què se’n fa de l’oli recollit?

 • Biodièsel
 • Aliments per a animals
 • Sabons i productes industrials

Hotels, bars i restaurants

Les empreses que es dediquen a la recollida d’oli de cuina ofereixen un servei de recollida directa a grans productors.

Recollida de roba, tèxtils i joguines

Com funciona la recollida de roba?

 1. Dipositar la roba, els tèxtils, les sabates i/o les joguines en bosses de plàstic
 2. Dipositar la bossa de plàstic dins dels contenidors de roba

Quin material es pot recollir?

 • Roba
 • Tèxtils
 • Sabates
 • Joguines

On es pot dipositar la roba usada?

Als contenidors habilitats per a roba de segona mà o a la xarxa de Deixalleries

Sabies que?

 • La roba és un material amb un gran potencial de reutilització
 • La recuperació de roba sol realitzar-se conjuntament amb programes de reinserció sociolaboral
 • Els residus tèxtils suposen un 4,5% dels residus generats

Avantatges de la recollida selectiva de roba i tèxtils

 • Evitar la producció d’un residu
 • Aprofitar materials que es poden reutilitzar
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de roba i joguines

Què se’n fa de la roba recollida?

 • Donacions a gent necessitada (reutilització)
 • Venda en botigues solidàries (reutilització)
 • Venda de draps a majoristes (reciclatge)

© 2015 Sant Josep Recicla. All rights reserved.