Darreres estadístiques de residus

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA

Recollida d’escombraries, paper – cartró, envasos de vidre i envasos lleugers

Al municipi de Sant Josep de la Talaia es realitza la recollida separada de les fraccions de paper – cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig.

 

20150608_094329_resized

 

Contenidor blau: caixes de cartró, fulls de paper usat, periòdics, revistes, envasos i embalatges de cartró, bosses de paper, etc.

Contenidor verd: ampolles de vidre, pots de conserva de vidre i pots de vidre.

Contenidor groc: ampolles de plàstic, brics, llaunes de beguda, llaunes de conserva, safates de poliestirè, aerosols, paper d’alumini, bosses de plàstic, etc.

Contenidor gris: residus que no corresponguin a cap de les fraccions selectives ni tinguin un sistema específic de recollida: restes de menjars, bolquers, joguines, cd, etc.

Per facilitar la identificació dels materials que van a cada contenidor, s’han instal·lat aquests adhesius:

 

adhesivos cont

 

Foto Roba

Recollida de roba, tèxtils i joguines

Com funciona la recollida de roba?

 1. Dipositar la roba, els tèxtils, les sabates i/o les joguines en bosses de plàstic
 2. Dipositar la bossa de plàstic dins dels contenidors de roba

Quin material es pot recollir?

 • Roba
 • Tèxtils
 • Sabates
 • Joguines

On es pot dipositar la roba usada?

Als contenidors habilitats per a roba de segona mà o a la xarxa de Deixalleries

Sabies que?

 • La roba és un material amb un gran potencial de reutilització
 • La recuperació de roba sol realitzar-se conjuntament amb programes de reinserció sociolaboral
 • Els residus tèxtils suposen un 4,5% dels residus generats

Avantatges de la recollida selectiva de roba i tèxtils

 • Evitar la producció d’un residu
 • Aprofitar materials que es poden reutilitzar
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de roba i joguines

Què se’n fa de la roba recollida?

 • Donacions a gent necessitada (reutilització)
 • Venda en botigues solidàries (reutilització)
 • Venda de draps a majoristes (reciclatge)

Recollida d’oli de cuina domèstic

Com funciona la recollida d’oli de cuina domèstic?

 1. Dipositar l’oli de cuina usat en una ampolla usada
 2. Tapar l’ampolla i portar-la al contenidor d’oli de cuina
 3. Dipositar l’ampolla plena i tapada dins del contenidor de recollida d’oli
 4. Tornar a començar pel punt 1 amb una nova ampolla

Quin oli es pot recollir?

 • Oli de fregir
 • Oli de conserves
 • Altres olis vegetals
 • ATENCIÓ: no dipositar olis de motor!

On es recull l’oli usat?

Es poden dipositar als contenidors per oli ubicats a la via pública o bé a les Deixalleries.

Sabies què?

 • 1 litre d’oli pot contaminar més de 3.000 litres d’aigua
 • Ocasiona problemes a les canonades i al clavegueram
 • Provoca un mal funcionament de les depuradores d’aigües residuals

Avantatges de la recollida selectiva de l’oli de cuina

 • Evitar la producció d’un residu
 • Aprofitar un producte que és valoritzable
 • Reduir el consum de recursos naturals en la producció de combustibles, aliments per a animals, sabons o productes industrials.

Què se’n fa de l’oli recollit?

 • Biodièsel
 • Aliments per a animals
 • Sabons i productes industrials

Hotels, bars i restaurants

Les empreses que es dediquen a la recollida d’oli de cuina ofereixen un servei de recollida directa a grans productors.

aceite

Foto Deixalleria

Xarxa insular de punts nets (Deixalleries)

Què és un centre de recollida?

Un punt net és una instal·lació de recepció i transferència de residus, que dóna servei als habitants d’una zona i té com a objectius:

 • Afavorir la reutilització, reciclatge i valorització dels residus.
 • Facilitar la gestió de residus per als quals no hi hagi una gestió ben definida.
 • Donar sortida a aquells residus per als quals l’usuari no té clar què pot fer.
 • Educar i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de gestionar correctament els residus.

Es tracta d’instal·lacions vigilades i tancades amb contenidors diversos per poder dipositar residus de manera selectiva i amb un magatzem per dipositar aquells residus domèstics catalogats com a perillosos (fluorescents, pintures, dissolvents, olis minerals, bateries, etc.).

Qui pot utilitzar els punts nets?

Qualsevol resident, visitant o empresa pot ser usuari dels punts nets, sempre i quan es respectin les normes d’ús d’aquests i sempre que el material a dipositar sigui admissible i no superi la capacitat de les instal·lacions.

Què es fa amb els materials recollits?

No obstant això, gràcies al funcionament d’aquests punts nets, tots aquests materials recollits han rebut el millor tractament ambiental possible:

 • Sempre que ha estat possible, s’ha optat per la reutilització dels materials recollits, com pot ser el cas del mobiliari o dels aparells elèctrics.
 • Quan això no ha estat possible, s’ha de procedir a afavorir el reciclatge i valorització dels residus com, per exemple, la ferralla, l’oli vegetal, les restes de poda, el paper-cartró, el vidre, els envasos, etc., que s’utilitzen per obtenir noves matèries primeres.
 • Finalment, i com a darrera opció (quan la reutilització i el reciclatge no són possibles), aquells residus no aprofitables es porten a l’abocador de Ca Na Putxa per a la seva eliminació controlada.
 • Si es possible, els residus perillosos s’envien a plantes per a la seva descontaminació i aprofitament dels materials.

Per a més informació, podeu consultar la web www.deixallerieseivissa.com

ALTRES RESIDUS

Residus voluminosos i electrodomèstics

Els residus voluminosos (matalassos, neveres, mobiliari, electrodomèstics, etc.) que, per les seves característiques (dimensions, pes, propietats, etc.), no poden ser dipositats als contenidores, es poden gestionar per les vies següents:

Els residus voluminosos i electrodomèstics que estiguin en bon estat es poden reutilitzar mitjançant Fundació Deixalles, que realitza recollides gratuïtes a domicili (Tel. 900 772 211).

En cas de no poder tenir un altre ús, es poden dipositar en qualsevol dels punts nets de l’illa (Xarxa Insular de Centres de recollida).

Per altra banda, poden ser recollits pels serveis municipals de residus prèvia trucada al tel. 971318485 (només particulars).

Residus de la construcció i demolició (RCD) i inerts

Es consideren RCD els residus característics de les obres de construcció i demolició (runa, terres d’excavació, materials d’aïllament, etc.). Els residus de construcció i demolició es poden gestionar a través de la Xarxa Insular de Centres de recollida (www.deixallerieseivissa.com).

En grans quantitats, es dipositaran, per a una gestió correcta, en un dipòsit controlat de residus inerts destinat a la restauració de pedreres inactives o es gestionaran a través de gestors autoritzats de residus.

 

 

Restes de jardineria i poda

Les restes vegetals de poda i de jardineria es poden portar a la Xarxa Insular de Centres de recollida (www.deixallerieseivissa.com). No obstant això, en grans quantitats s’hauran de gestionar a través d’empreses autoritzades.

No obstant això, en moltes ocasions és possible la utilització d’aquestes restes per a la producció d’adob orgànic mitjançant el compostatge domèstic dels residus orgànics.

Residus perillosos

Són aquells residus que contenen alguna substància o element que requereix d’un tractament específic de descontaminació per reduir la seva perillositat. Entre els residus perillosos que es poden generar en l’àmbit domèstic destaquen:

 • Olis
 • Pintures i vernissos
 • Productes de neteja
 • Piles i bateries usades, etc.

Aquests residus es poden dipositar a la Xarxa Insular de Centres de recollida. Una vegada allí, la gestió d’aquests residus es realitza a través de gestors autoritzats que els sotmeten als processos de tractament i descontaminació necessaris. En grans quantitats, la gestió d’aquests residus cal fer-la a través de gestors autoritzats de residus. Vehicles al final de la seva vida útil (VFU) són aquells vehicles de motor, el propietari dels quals se’n vol desprendre. Donada la complexitat dels elements que conformen un VFU, i la perillositat d’alguns dels seus components (combustible, refrigerants, líquid de frens, etc.), s’han de gestionar correctament. És per aquesta raó que per poder donar de baixa un VFU, cal portar-lo a un Centre autoritzat per a la seva recepció i descontaminació. La gestió d’aquests residus se realitza a través de gestors de residus autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

PRODUCTORS SINGULARS DE RESIDUS 

Herbusa-50

© 2015 Sant Josep Recicla. All rights reserved.