Productors singulars

El servei de recollida a productors singulars comprèn la recollida i el transport dels residus generats en les activitats comercials, de serveis i industrials, assimilables a residus municipals, diferenciats per fraccions dins de l’àmbit territorial de Sant Josep de Sa Talaia. El servei no inclou el rentat ni el manteniment dels contenidors destinats a la recollida a productors singulars que tinguin consideració de privats. Com a norma general, es considera productor singular aquell establiment que genera més de 250 litres / dia de volum de residus. Encara així, el cartró comercial també s’inclou en modalitat de porta a porta per a petits productors.

Fraccions de residus a recollir

Com a conseqüència dels objectius generals de recollida selectiva i del model de separació en origen dels residus, es realitzarà una recollida diferenciada per a les fraccions següents, en funció de la naturalesa dels productors singulars:

Sistema de recollida per a productors singulars

Els sistemes i les tecnologies previstes per la recollida per a productors singulars seran els següents:

Recipients

En general, l’UTE ES VERDRÀ recollirà els contenidors que els productors singulars hagin dipositat a la via pública o que emmagatzemin a les seves instal·lacions sempre que aquestes siguin accessibles des de la via pública. Els contenidors seran d’ús exclusiu de les activitats comercials adscrites al servei, a les quals se’ls efectuarà una recollida porta a porta, excepte en el cas dels iglús de vidre (amb sistema VACRI), que podran ser de titularitat pública.

cont PS SJO

Descarregar arxiu freqüència serveis

SR PaP RSU i SEL

Decàleg gestió de residus en Productors Singulars

  1. Mantenir l’ordre i la neteja a la cambra de residus
  2. Mantenir l’accés lliure d’obstacles
  3. Verificar periòdicament la il·luminació i la refrigeració
  4. Disposar dels contenidors homologats necessaris per a cada fracció de residu i identificats amb els adhesius corresponents i el nom de l’establiment
  5. Mantenir els contenidors nets i en bon estat (rodes engreixades i tapes tancades)
  1. Separar els residus per fraccions (vidre, paper/cartró, envasos i rebuig) i dipositar-los a l’interior dels contenidors (restes orgàniques, sempre en bosses resistents)
  2. Els cartrons s’hauran de dipositar en fardells i lligats.
  3. No introduir residus perillosos ni líquids als contenidors
  4. Facilitar al personal encarregat dels residus la informació i formació necessàries per a una gestió adequada
  1. Obtenir la informació necessària i/o comunicar qualsevol incidència rellevant (Herbusa, tel: 971318485 – info@santjoseprecicla.org / Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia – Departament de Medi Ambient – tel. 971395122).

Registre productors singulars

Per registrar-se com Productor Singular al municipi de Sant Josep de sa Talaia s’han de seguir les següents instruccions:

1- Descarrega el document pdf Document Productors Singulars

2- Cumplimenta`l, per favor.

3- Signa’l i segella’l amb el segell de l’empresa o establiment

4- Fes-lo arribar a l’Ajuntament a través de la instància general de la seu electrònica: https://santjosep.sedelectronica.es/info.0

 


Gràcies per la vostra col·laboració

© 2015 Sant Josep Recicla. All rights reserved.